OKTATÁSI-,  NEVELÉSI-,  MŰVELŐDÉSI  BIZOTTSÁG

Tagok: Boldizsár Ágoston – titkár, Bogos Ernő, Csúcs Mária, Eigel Tibor, Görbe Péter, György László, ifj. Imets László, Lászlóffy Pál, Nagy Antal, Tamás Levente, Farkas Ibolya

Munkaterv

Fő elv: Minőség és katolikus szellem!

Ennek értelmében a Bizottság a következőket tervezi:

  1. A hitoktatás kellő megszervezése minden iskolában az egyházközség területén, az iskolákban és a plébánián.

  2. Biztosítani a vallásoktatás minőségét képzett szakemberekkel, segédanyagokkal, szemléltető eszközökkel, úgy hogy a tanulók a kori sajátosságoknak megfelelően a vallási ismereteket ne a kényszer szorongatásában, hanem meggyőződésből sajátítsák el. Kerülni kell az elvtelen, drasztikus osztályzást, ami nem teszi vonzóvá a tárgyat. Inkább a tárgy szellemének elsajátítása, a hitélet kialakítása a fontosabb, mint teológiai tételek boncolgatása.

  3. A vallást tanító tanárok számára a Pedagógusok Háza társszervezésében találkozót tervezünk.

  4. 2011-re a Katolikus Főgimnázium általános javítását tervezzük, az ehhez szükséges anyagi támogatásra (kb. 21 milliárd Lejt) az  Önkormányzat és a hívek adományaira tervezzük.

  5. Ennek keretében a gimnázium kápolna ablakainak helyreállítását javasoljuk.

  6. A vallástanulásban kitűnt diákok számára jutalomtevékenységeket, kirándulást ajánlunk.

  7. Javasoljuk, hogy a vallásoktatás a tárgyi tudás közvetítése mellett, a tanulók érdeklődéséhez, lelki igényeihez igazodjon.

  8. A gimnáziumban szorgalmazzuk a katolikus szellemiség és igényesség fenntartását. Az iskola nyitott és toleráns minden újra, ami szolgálja az ifjúság szellemi-lelki fejlődését (Márton Áron és Segítő Mária Gimnázium).

  9. Javasoljuk olyan nevelő közösség formálását, amely nemcsak tanít, hanem nevel is, abban a szellemben, amit az ősök az iskola alapításakor elgondoltak és kőbe vésve hátra hagytak az újabb tanuló és tanár nemzedékeknek.

  10. A Bizottság támogatja a Márton Áron Katolikus Férfiszövetség, a Nőszövetség és a lelkiségi mozgalmak által szervezett népfőiskolai programokat.

   Alapmunkák Főegyházmegyénk Zsinati Könyvéből:

-         Krisztusi közösség a plébánián

-         Katekézis

-         Katolikus oktatás és nevelés

-         Keresztény család

-         Ifjúság

-         Hivatásgondozás és papképzés

-         Jelenlét a társadalomban

-         Szórványpasztoráció

-         Lelkiségi mozgalmak

-         A szociális-karitatív tevékenység

-         Ökumenizmus

-         Erdélyi sajátosságok

VISSZA